Red de Rijke Weide

Nieuwe kabinet kan weidevogels redden

Tureluur-Jouke-Altenburg

Grutto’s en andere weidevogels in Nederland kunnen gered worden, zo blijkt uit een gepubliceerde scenariostudie van Wageningen Universiteit. Twee van de vier onderzochte scenario’s leiden tot herstel van de grutto-populatie. Voortgaan op de huidige weg leidt volgens het rapport echter tot een forse verdere achteruitgang van de grutto in ons land. BoerenNatuur.nl en Vogelbescherming Nederland roepen het toekomstig kabinet op tot het redden van de weidevogels. “Wanneer dit nu niet gebeurt, dan is het verdwijnen van de weidevogel een politieke keuze”, stellen de organisaties in een brief aan de Tweede Kamer en de informateur.

Het in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken opgestelde onderzoeksrapport Weidevogelscenario’s beschrijft vier scenario’s voor toekomstig beleid voor verbetering van de weidevogelstand. Het onderzoek van Wageningen Universiteit en Sovon laat zien dat een scenario zonder aanvullende maatregelen onvoldoende soelaas biedt voor de redding van de weidevogels. Zo’n minimum-scenario leidt volgens het onderzoek tot een verdere achteruitgang van het aantal paar grutto’s van momenteel 32.000 tot 36.000 tot slechts 1.200 duurzaam beschermde paren.

Aantal weidevogels kan groeien

Twee andere scenario’s uit het rapport geven aan dat met een reeks maatregelen een groei mogelijk is tot 48.000 paar grutto’s, net als een substantiële toename van het aantal andere weidevogels als kievit en tureluur. Belangrijke maatregelen daarbij zijn drassiger grond in agrarisch gebied (door onder andere een hoger waterpeil in vooral het voorjaar), meer kruidenrijk grasland én open gebieden met weinig bosjes. In weidevogelreservaten van natuurorganisaties is meer aandacht voor het tegengaan van pitrus een belangrijke maatregel.

De onderzoekers berekenen dat voor de scenario’s die leiden tot een verbetering voor de weidevogels tussen de 35 en 89 miljoen aan eenmalige investeringen nodig is, naast een substantiële verhoging van de jaarlijkse kosten voor agrarisch natuurbeheer van zo’n 19 miljoen.

We kunnen de weidevogels redden

Naar aanleiding van het rapport roepen Vogelbescherming en BoerenNatuur.nl de formerende partijen op om in het regeerakkoord de middelen vrij te maken voor het redden van de weidevogels. De organisaties stellen dat ‘alles aanwezig is om de weidevogels te redden’ zoals oplossingsrichtingen en de kosten daarvan. “Wanneer dit nu niet gebeurt dan is het verdwijnen van de weidevogel een politieke keuze.” Beide organisaties geven in de brief aan dat er meteen gestart kan worden met concrete verbeterplannen op gebiedsniveau, zodat voorkomen wordt dat er onnodig tijd verloren gaat.

De scenariostudie komt voort uit een in 2016 aangenomen motie in de Tweede Kamer van Grashoff (GroenLinks) en Leenders (PvdA) voor een plan van aanpak voor de weidevogels. BoerenNatuur.nl en Vogelbescherming waren naast het Ministerie van Economische Zaken en de provincies betrokken als opdrachtgever van de scenariostudie.


Reacties

  1. Henk Jansma

    Dames politici ook natuurlijk.

  2. Henk Jansma

    De conclusie is duidelijk: Nu in actie komen zodat onze kinderen en kleinkinderen over vijfentwintig jaar geen ‘Silent Spring’ beleven, maar spetterende weidevogelconcerten. Het kan, dus heren politici: Neem uw verantwoordelijkheid en leg het vast in het regeerakkoord !!

Reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Je naam wordt wel getoond.

*

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik voor hier meer informatie over privacy.

Volg de campagne