Red de Rijke Weide

Nieuwe Rode Lijst: 44% van onze broedvogels in de problemen

Torenvalk

De regering heeft de nieuwe Rode Lijst van bedreigde Nederlandse broedvogels gepubliceerd. Op de lijst staan 87 soorten, dat is 44% van alle vogels die in ons land broeden. Het aantal vogels in de gevarenzone is ten opzichte van de vorige Rode Lijst uit 2004 toegenomen met 9 soorten, waaronder de wulp en torenvalk. De Rode Lijst laat volgens Vogelbescherming zien dat zich een drama in Nederland voltrekt. We willen zo snel mogelijk met de nieuwe minister Carola Schouten maatregelen bespreken om het tij te keren.

De nieuwe Rode Lijst van Nederlandse broedvogels is samengesteld op basis van tellingen van Sovon Vogelonderzoek Nederland. De vorige dateert uit 2004. Van de 197 Nederlandse broedvogels staan er maar liefst 87 op de Rode Lijst, verdeeld over verschillende categorieën van uitgestorven tot kwetsbaar. Dat is zo’n 44% van alle vogels die in ons land broeden.

Negen soorten zijn in ons land uitgestorven als broedvogel, waaronder de klapekster en de ortolaan. Tien soorten zijn ernstig bedreigd, zoals de velduil en ons kleinste reiger, de woudaap. Er is een aanzienlijke kans dat deze soorten binnen korte tijd uit Nederland verdwijnen als er niet snel maatregelen genomen worden. Nieuw op de Rode Lijst zijn soorten als de wulp en torenvalk. Ook deze vogels zijn zo ver achteruit gegaan dat ze op de lijst zijn geplaatst.

Wulp

Vogels hebben het moeilijk in alle soorten gebieden

De soorten op de Rode Lijst komen voor in heel verschillende leefgebieden. Dat maakt duidelijk dat eigenlijk overal in ons land vogels het moeilijk hebben. Zowel in natuurgebieden, de bebouwde omgeving, bossen als op het boerenland. Maatregelen die alleen gericht zijn op verbetering van specifieke leefgebieden, zoals verhoging van de waterstand of het terugbrengen van houtwallen, zijn dus niet toereikend. De huidige situatie vraagt ook om algemene milieumaatregelen, zoals het terugdringen van het gebruik van insecticiden en de uitstoot van stikstof. Het geheel aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van alle leefgebieden verbetert. Anders zal de neergaande trend zich voortzetten.

Grootste problemen op het boerenland

Het grootste probleem doet zich voor in agrarisch gebied. Weidevogels zoals onze nationale vogel, de grutto, maar ook de tureluur en de wulp staan op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels. Voor deze soorten heeft Nederland een bijzonder grote internationale verantwoordelijkheid, omdat een groot deel van de wereldpopulatie in ons land broedt. Ook vogels van het akkerland en het kleinschalig cultuurlandschap staan op de lijst, onder andere de patrijs, veldleeuwerik en boerenzwaluw.

Patrijs

De achteruitgang van deze vogels is in belangrijke mate te wijten aan de geïndustrialiseerde landbouw. Op kale, groene vlaktes leven onvoldoende insecten die als voedsel dienen en kunnen jonge vogels niet schuilen. Bovendien zorgt uitstoot van onder andere stikstof en fosfaat en het gebruik van gif tegen insecten en onkruid voor grote problemen.

Nieuwe regering

De Rode Lijst geeft de staat van de broedvogelstand in ons land weer. De Nederlandse overheid gebruikt deze lijst onder meer om het natuurbeleid te evalueren. Vogelbescherming dringt er daarom bij het nieuwe kabinet op aan om snel met een plan te komen om de Nederlandse natuurkwaliteit te verbeteren. We willen hierover graag op zo kort mogelijke termijn met minister Carola Schouten in gesprek.

Kijk naar een filmpje over de rode lijst

Bescherming werkt

Dat een goed plan tot positieve resultaten leidt laat deze Rode Lijst ook zien: enkele soorten van de vorige lijst zijn door goede natuurbeschermingsmaatregelen nu van de Rode Lijst af. Door beter beheer van de moerassen gaat het goed met de purperreiger en duidelijk beter met de roerdomp, al staat die laatste nog wel op de lijst, maar in lichtere categorie. De nachtzwaluw heeft ook geprofiteerd van goede beheersmaatregelen en kon van de lijst afgehaald.


Reacties

 1. Bart van den Broek

  In uw artikel schrijft u: “De achteruitgang van deze vogels is in belangrijke mate te wijten aan de geïndustrialiseerde landbouw.” En een van de reacties luidt: “De menselijke bevolking die toeneemt en steeds meer gebied nodig heeft voor wonen, werk en recreatie.” Daar ben ik het volledig mee eens. Een andere belangrijke oorzaak nl. “predatie” wordt weer niet genoemd. Toch is het voor bewoners van het buitengebied die een paar kippen hebben (of hadden) duidelijk dat dat ook een belangrijke oorzaak is,

 2. peter veen

  Dat is toch een treurige zaak, hebben onze kinderen nog wel oog voor natuur in zijn algemeenheid, het is sowieso een taak van de ouders om ze daarbij te bertrekken, ook de scholen hebben een taak.
  hopelijk dat onze jonge minister er wat aan kan doen, is het evenwicht tussen mens en natuur nog wel te herstellen in deze snelle tijd waarin wij leven
  Mens en natuur nog wel te herstellen in deze snelle tijd waarin wij leven.
  ik hoop dat de mens nog tot het besef komt en er maatregelen kunnen wiorden genomen

  mens en natuur nog wel te herstellen in deze vlakke en snelle tijd van

 3. peter veen

  Dat is toch een treurige zaak, hebben onze kinderen nog wel oog voor natuur in zijn algemeenheid, het is sowieso een taak van de ouders om ze daarbij te bertrekken, ook de scholen hebben een taak.
  hopelijk dat onze jonge minister er wat aan kan doen, is het evenwicht tussen
  Mens en natuur nog wel te herstellen in deze snelle tijd waarin wij leven.
  ik hoop dat de mens nog tot het besef komt en er maatregelen kunnen wiorden genomen

  mens en natuur nog wel te herstellen in deze vlakke en snelle tijd van

 4. Petra VDF Van den Berg

  hi ik bedoel de heren hieronder

 5. Petra VDF Van den Berg

  ik ben met de heren hierboven eens
  Nederland bestaat straks alleen nog uit mensen en geen dieren meer te zien alleen hoog uit in een dierenpark
  willen wij dat?

 6. Henk van den Brule

  In mijn jeugd wandelde ik veel met mijn ouders door de polders rond Breda. Ik herinner me de veldleeuwerik,patrijs,ooievaar en vele andere vogels.Ook de bloemenrijke weiden en de sloten vol leven.Wat is er in 70 à 80 jaar veel verloren gegaan ten faveure van steeds hogere opbrengsten.

 7. Henk van den Brule

  In mijn jeugd wandelde ik vaak met mijn ouders door het polderland rond Breda.Ik herinner me de veldleeuwerik,patrijs en vele andere vogels en de bloemenrijke weiden. En de sloten vol leven.Jammer dat dit allemaal weg is ten faveure van steeds hogere opbrengsten. Wat kan er in 70 à 80 jaar veel verwoest worden .

 8. Piet Peijs

  Waarom zijn akkerranden nog nodig? Het zijn ecologische vallen voor insecten. 6% van de gifstoffen wordt door de plant (gewas) opgenomen de rest spoelt uit. En waar naar toe? Juist, naar de akkerranden die er langs liggen. Het bodemleven in de bovenste grondlaag moet terug komen. Dit kan binnen de huidige landbouw. Maar dan moet er een grote ommezwaai komen. Weg met drijfmest en de injecteermachines, maar overstappen naar vaste mest en/of compost. De ploeg vervangen naar niet kerende grondbewerking. Anno 2000 en we hebben niets wat deze bestrijdingsmiddelen kan vervangen? Hier geloof ik niet in. Bayer heeft wel vervangers maar verdient nog klauwen met geld binnen deze wereld.

 9. Nico de Boer

  Het verwonderd mij nog steeds dat ik in boeken van gemiddeld een halve eeuw oud over dezelfde problematiek lees. Bebouwing, vernietigen van leefgebieden, de monocultuur van het boerenland en last but not least L bestrijdingsmiddelen. Gif. De menselijke bevolking die toeneemt en steeds meer gebied nodig heeft voor wonen, werk en recreatie. Geef de vogels ook hun ruimte. Moet mogelijk zijn.

Reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Je naam wordt wel getoond.

*

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik voor hier meer informatie over privacy.

Volg de campagne