Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Jan Vrolijk

Oosthuizen, Noord-Holland

 • Hectare landHectare land: 60 ha

Onze boerderij ligt in polder De Zeevang. Sinds 1990 is ons bedrijf omgeschakeld naar een biologische bedrijfsvoering, toen is ook de weide veranderd. Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en geen kunstmest, hierdoor ontstond er toen al een Rijke Weide.

Al enkele jaren mogen de kalfjes bij de moeder blijven lopen. Dit wordt zeer gewaardeerd door de consument, maar ook zeker door het vee. Deze manier van vee houden is in onze ogen het beste voor moeder en kalf. Ze krijgen veel ruimte, rust en vrijheid in de ruime strostal waar ze zich in het koppel goed thuis voelen. Zodra het kan gaan ze natuurlijk de wei in. Het vlees van onze dieren is van uitstekende kwaliteit en je proeft de pure natuur!

We hebben veel aandacht voor natuur op het bedrijf. We gebruiken het grazen van de koeien om de weides afwisselender en insectenrijker te maken. De slootkanten worden bloemrijker gemaakt en gehouden, er zijn terrastaluds aangelegd voor vele soorten bloemen en kruiden. Zo ontstaat er een Rijke Weide en komen er elk jaar veel weidevogels broeden.

klaverhoeve.com
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 09 10 11 12 13 14 15 16
Grutto - 15242840505946
Kievit - 15252432384324
Krakeend - 65101511106
Kuifeend - 47944 - 2
Scholekster - 4434433
Slobeend - 46101315136
Tureluur - 67121818189
Visdief - - - 1 - - - -
Wintertaling - - - 11 - - -

Meer over deze boer

 • Particulier natuurbeheer Familie Vrolijk, rapportage 2015

  Situatieschets

  Het gebied meet 29 hectaren, verdeeld over 10 percelen. De lange smalle percelen, tot 600 meter, beginnen aan de openbare weg met bebouwing, tuinen en bomen. Naar achter is het landschap open, en aan de achterkant ligt als begrenzing een brede hoofdwatergang.

  Aan de linker- en rechterkant grenzen de percelen aan andere percelen van het bedrijf, die ook weidevogelvriendelijk worden beheerd. Links ligt een perceel 8 juni, gevolgd door een perceel plasdras. Deze percelen ontvangen een vergoeding uit de subsidieregeling SNL.

  Alle slootkanten hebben een mooi langzaam aflopend talud.

  Op diverse percelen zijn in de laatste jaren nieuwe greppels gegraven.

  Het gebied is in potentie zeer geschikt voor weidevogelbeheer.

  Beheer

  Op alle percelen is ruige mest uitgereden; soms in het voorjaar, soms in de zomer.

  Op ongeveer 30% van de oppervlakte is vee voor geweid of gedurende de gehele periode extensief geweid.

  Het slootwaterpeil is in het vroege voorjaar verhoogd tot het maaiveld.

  In de eerste week van juni is het peil langzaam verlaagd tot een halve meter onder het  maaiveld rond 15 juni.

  Vanaf de eerste week van juni tot eind juni zijn de  percelen gemaaid; de beweide percelen zijn pas in juli gemaaid/gebost.

  Het gebied wordt sinds  2009 op deze manier beheerd.

   

  Broedvogeltelling

  In het broedseizoen zijn drie volledige tellingen uitgevoerd, namelijk op 9 april, 13 april en

  1 mei.

  Een geplande vierde telling in de tweede helft van mei is door drukke werkzaamheden niet uitgevoerd.

   

  In de volgende tabel ziet u het resultaat van deze telling vooraf gegaan door

  tellingen uit 2006, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014.

   

  2006

  2010

  2011

   2012

  2013

  2014

  2015

  kievit

  20

  15

  25

  24

  32

  38

  43

  scholekster

  5

  4

  4

  3

  4

  4

  3

  grutto

  11

  15

  24

  28

  40

  50

  59

  tureluur

  1

  6

  7

  12

  18

  18

  18

  slobeend

  3

  4

  6

  10

  13

  15

  13

  krakeend

  2

  6

  5

  10

  15

  11

  10

  wintertaling

  1

  1

  kuifeend

  2

  4

  7

  9

  4

  4

  3

  smient
  visdief

  1

  tafeleend
  totaal

  44

  48

  78

  98

  127

  140

  149

  Telling 2015 en trends

  Ondanks het koude voorjaar bleek bij de eerste telling dat de kieviten vroeg waren.

  Dat was een belangrijke reden om de 2e telling snel daarna te doen.

  Het aantal broedparen was weer gestegen bij voorgaande jaren.

  Ook de grutto’s waren vroeg massaal aanwezig en bij de eerste tellingen werd er al druk genesteld. De aantallen zijn alweer fors gestegen met nu ook meerdere vestigingen op een perceel aan de rand wat eerder nauwelijks werd gebruikt.

  Tureluurs tellen wordt steeds lastiger doordat de afstand vanaf de weg nogal groot is en ze zich graag verstoppen. Het terrein ingaan is al helemaal geen optie vanwege de grote verstoring die dat te weeg brengt bij de vele broedende kieviten en grutto’s.

  Een laatste mogelijkheid is wachten tot er kuikens zijn en alarmerende paren tellen.

  Door redenen die ik verderop aangeef, kwam hier niets uit.

  De slobeenden waren ook al voltallig op de eerste teldatum, en in vergelijkbare aantallen met voorgaande jaren.

  Bij alle tellingen waren grote aantallen krakeenden aanwezig, tot maximaal 50 exemplaren.

  In april foerageren de meesten in de groep, hoewel ook al paartjes zich afscheiden.

  Dit zou kunnen gaan om plaatselijke broedvogels, maar dit wordt niet geweldig duidelijk.

  Op 1 mei waren nog steeds tientallen krakeenden in de groep aanwezig en de toen afgescheiden paren zijn opgevoerd als broedvogel.

  Kuifeenden waren steeds aanwezig met meerdere paren, maar naar tellers mening heeft een aantal paren uiteindelijk besloten elders te broeden.

  Met 149 broedparen(+6%) op 30 hectare komt de dichtheid op 500 broedparen per 100 hectare en  kan het gebied zich rekenen tot de allerrijkste weidevogelgebieden van Noord-Holland en Nederland.

   

  Tellingen weidevogels met kuikens

  Wat het hoogtepunt van het weidevogelseizoen had moeten zijn, liep uit op een grote deceptie. Op 3 juni telden we de alarmerende ouderparen, en we kwamen op 5 paar alarmerende grutto’s  en 8 paar alarmerende tureluurs. Alarmerende kieviten waren in geen velden of wegen te bekennen. Van deze soort zou het kunnen dat eerste kuikens al zijn uitgevlogen, maar het merendeel had er nog moeten zijn.

  Wat is er gebeurd?

  Precies weten doen we dat niet maar waarschijnlijk heeft  predatie de uitkomsten van nesten al beperkt, en daarna hebben door het koude weer de kuikens onvoldoende  voedsel kunnen vinden waarna ze een gemakkelijke prooi werden van predatoren.

  Te bedenken dat we vorig jaar 40 paar alarmerende grutto’s telden en in 2013 44 alarmerende paren, is de deceptie wel te verklaren.

  Het boven geschetste verloop bleek op te gaan voor grote delen van Noord-Holland.

  Mogelijk heeft de grote predatie ook een negatieve invloed gehad op de aantallen van latere broedvogels zoals tureluur, krak- en kuifeend.

   

  Maaien

  Vanaf de eerste week van juni tot eind juni zijn de percelen gemaaid. De percelen waar vee werd geweid zijn wat langer blijven staan, tot in juli.

  Hierbij zijn geen nesten  aangetroffen of beschadigd, om de doodeenvoudige reden dat die er niet (meer) waren.

   

  Conclusies

  De broedvogeltellingen geven aan dat de aantallen weidevogels toenemen tot alsmaar hogere dichtheden.

  De telling van alarmerende ouderparen viel zwaar tegen, waarbij kan worden verwezen naar het koude voorjaar en een hoge predatiedruk op zowel nesten als kuikens

   

  Aanbeveling

  Ondanks de lage reproductie dit jaar, kan het huidig beheer het best worden gecontinueerd.

   

  Marco van der Lee,

  veldmedewerker Agrarische Natuurvereniging Waterlandendijken,

  juli 2015.

   

   

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Volg de campagne